Вдосконалення системи управління ризиками в митній службі

дипломная работа

1.3 Аналіз сучасного стану ризик-менеджменту в Україні

Внаслідок суттєвого зростання світових ринків виникає потреба систематизації знань про вибір рішень в умовах ризиків та управління ними. Швидкий розвиток стандартів управління ризиками розпочався нещодавно. Вони трансформуються від визначення основних етапів управління ризиками до формування тісної взаємодії із загальною системою управління якістю, враховуючи особливості формування кожної системи управління ризиком і розроблення стандартів для управління певними ризиками відповідно до спеціалізації організації. Можна стверджувати, що процес розробки нових і вдосконалення чинних стандартів управління ризиками буде тривати постійно. Розвиток стандартів дає можливість застосовувати їх практично в усіх сферах діяльності людини. [15, 84, 93] Не винятком є і сфера митних послуг, від яких сьогодні вимагають все більшої якості та відповідності міжнародним стандартам.

Система аналізу та управління ризиками (САУР) в митних органах України є методологічною основою для запобігання порушенням законодавства України з питань митної справи шляхом створення та використання сучасної системи митного адміністрування, забезпечення ефективного митного контролю, оптимального розподілу матеріальних та людських ресурсів митної служби на найбільш важливих і пріоритетних напрямах роботи.

У звязку із приєднанням України згідно із Законом України від 05.10.06 № 227-V до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур та з метою забезпечення доступу товарів, що експортуються з України, до зовнішніх ринків, забезпечення стабільного та передбачуваного розвитку економіки України, залучення іноземних інвестицій, запровадження режиму найбільшого сприяння у сфері зовнішньої торгівлі з країнами-членами СОТ Держмитслужбою України визначено стратегію митного контролю та митного оформлення із застосуванням сучасних методів роботи, таких як САУР й методу контролю, який базується на аудиті, а також максимальне практичне використання інформаційних технологій.

Митні органи України при проведення митного контролю повинні керуватись принципом вибірковості і, як правило, обмежуватися формами митного контролю, достатніми для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи. При визначенні форми митного контролю повинна використовуватись система аналізу та управління ризиками.

Процедури, засновані на управлінні ризиками, дозволяють контролювати проведення митного оформлення на ділянках, де існує найбільший ризик, дозволяючи основному потоку товарів і фізичних осіб досить вільно переміщуватись через митний кордон України.

При такій організації митної справи діють принципи, закріплені Рамковими стандартами Всесвітньої митної організації у 2005 році, а саме завчасний електронний обмін даними про товари й транспортні засоби, послідовне застосування управління ризиками; застосування нових технологій неруйнівного контролю під час митного огляду, партнерське співробітництво митних органів з підприємствами та тісна співпраця між митними органами різних держав.

На виконання пункту 55 Заходів щодо виконання у 2005 році Плану дій Україна - ЄС, затвердженого розпорядженням КМУ від 22.04.05 № 117-р, та з метою прискорення митних формальностей, спрощення митних процедур, підвищення ефективності митного контролю та основі системи аналізу ризиків наказом ДМСУ від 27.05.05 № 435 затверджено Концепцію створення, упровадження та розвитку системи аналізу та керування ризиками, а також Положення про систему аналізу й селекції факторів ризику при визначенні окремих форм митного контролю.

Для реалізації приписів Концепції в ДМСУ розроблено програмно-інформаційний комплекс «Інспектор-2006» з імплементованим модулем автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР). Основним завданням АСАУР є обробка відомостей, занесених у електронні копії ВМД та оцінка рівнів ризиків за заздалегідь сформованими критеріями (профілями ризику).

На нормативному рівні діяльність митної служби з розроблення профілів ризику в частині створення організаційних умов формування, формалізації та затвердження профілів ризику регулюється Порядком розроблення профілів ризику, розроблений Департаментом та затверджений наказом Держмитслужби України від 16.08.06 № 694. Цим же наказом затверджено Порядок взаємодії митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з Департаментом аналізу ризиків та аналітичної роботи при підготовці та опрацюванні пропозицій щодо розроблення профілів ризику, відповідно до якого Департаментом опрацьовуються пропозиції щодо розроблення профілів ризику, які щоквартально надаються структурними підрозділами Держмитслужби та митними органами.[16, 4-5]

Як свідчить аналіз митної діяльності, на сьогодні в Україні здебільшого реалізовано метод безпосереднього митного контролю, який передбачає його здійснення безпосередньо під час прибуття вантажів на митну територію.

Рішення про глибину контролю приймає безпосередньо інспектор на підставі рекомендацій, що надаються вищими митними органами, довідкових відомостей, а також враховуючи власний досвід. Разом із тим, слабким місцем залишається недостатня достовірність подачі субєктами ЗЕД відомостей про характеристики товарів з метою зміни митної вартості. Виявлення таких правопорушень сьогодні складає значну частку результатів діяльності митних органів. Так до основних товарів, по яких спостерігається найбільша кількість ПМП, є експортні товари, що визначають експортний потенціал України, і отже, впливають на стан економічної безпеки країни. Головними причинами належності до групи ризику є факти порушення митних правил. Характер порушень при імпорті: подання ВМД з неправдивими відомостями щодо коду товару з метою ухилення від сплати податків та зборів або зменшення їх розміру, при експорті - завищення митної вартості товарів з метою штучного збільшення експортного ПДВ.

Одним із шляхів вирішення проблем, що стоять перед ДМСУ, поряд із технічним переоснащенням митних органів, удосконаленням законодавчої і нормативної бази та іншими напрямками, може бути створення цілісної САУР.

Основними вимогами до такої системи мають стати:

1. Охоплення всієї структури митних органів зверху до низу з чітким розподілом завдань і відповідних повноважень;

2. Комплексність автоматизації завдань митного контролю, раціональність співвідношення функцій, які покладаються на засоби автоматизації і на людину;

3. Максимальне використання існуючого досвіду митних органів у сфері аналізу та управління митними ризиками;

4. Простота використання програмно-апаратних засобів інспекторами митних постів;

5. Упровадження методу попереднього аналізу електронних ВМД, їх автоматичне пересилання митному органу, який передбачає формування відправником ВМД, її автоматичне пересилання до митного органу, автоматичний або напівавтоматичний аналіз митним органом на предмет правильності заповнення, оцінювання достовірності внесених відомостей і визначення рівня митного ризику на основі зіставлення із профілем ризику;

6. Ретельне вивчення та постійний моніторинг митними органами вищих ланок управління зовнішньоекономічних умов та чинників, прогнозування структурних та обємних змін вантажопотоків, результатів діяльності митних органів і визначення (корегування) на основі цього профілів митних ризиків;

7. Надання інспектору необхідних рекомендацій щодо доцільної процедури здійснення митного контролю вантажу з обовязковим збереженням раціонального рівня ініціативи та особистої відповідальності за прийняте рішення;

8. Ретельний аналіз діяльності підпорядкованих митних органів, інспекторів для визначення необхідних корегувань профілів ризику, а також для визначення напрямів роботи з корупцією в митних органах;

9. Врахування нечіткості класифікаторів інформації, числових значень параметрів, що використовуються при аналізі електронних ВМД.[17, 240-241]

Таким чином, можемо зробити висновки, що система аналізу та управління ризиками в Україні відповідає міжнародним нормативним вимогам та постійно вдосконалюється. Процес вдосконалення полягає у вдосконаленні уже існуючої системи та імплементації світових найкращих досвідів функціонування аналогічних систем.

Делись добром ;)