Аналіз використання сучасних інформаційних технологій в управлінських процесах в організації (на прикладі митного брокера ТОВ "АГРОС-КНК" м. Хмельницький)

дипломная работа

ВСТУП

Актуальність теми випускної роботи полягає в тому, що вступ України в Світову організацію торгівлі та курс на інтеграцію в Європейське Співтовариство передбачає інтеграцію систем митного контролю України з автоматизованими системами митного контролю ЄС. При цьому, основне завдання полягає у створенні інфраструктури конкурентоспроможних та ефективних митних посередників, діяльність яких здійснюється за наявності відповідної ліцензії, виданої Державною митною службою України.

Проблеми організації та удосконалення посередницької господарської діяльності з точки зору адміністративно-правової науки, теорії управління досліджували такі науковці, як В.Б. Аверянов, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, В.М. Горшенєва, І.П. Голосніченко, Л.В. Коваль, В.В. Копейчиков. Окремі питання, що відносяться до посередницької діяльності в митній сфері (як у загально-теоретичному, так і галузевому аспектах) знайшли своє відображення в працях І.В. Безкоровайної, І.О. Бондаренко, А.С. Васильєва, Б.М. Габричидзе, Є.В. Додіна, С.В. Ківалова, А.Н. Козиріна, Т.В. Корнєвої, С.І. Пахомова, К.К. Сандровського, С.С. Терещенка та інших. Однак нині залишається ще багато дискусійних та практично невирішених питань, що стосуються окремих аспектів посередництва в митній сфері, його правового регулювання, відсутні спеціальні монографічні дослідження організаційно-правових засад провадження посередницької діяльності митного брокера в Україні. Обєкт дослідження - митний брокер ТОВ "Агрос-КНК" (м. Хмельницький). Предмет дослідження - норми права, що регулюють посередницьку діяльність у митній сфері; практика та оцінка ефективності інформаційних систем митних брокерів стосовно надання ними посередницьких послуг при здійсненні митних процедур.

Мета роботи - визначення організаційно-правових засад, юридичної природи, значення, змісту та ефективності інформаційних систем при провадженні посередницької діяльності митного брокера в Україні.

Відповідно до поставленої мети окреслені такі завдання дослідження:

- аналіз юридичної природи посередницької діяльності;

- теоретико-правовий аналіз організаційно-правових засад діяльності митного брокера;

- дослідження сутності посередницьких послуг, що надаються митним брокером;

- визначення ролі інформаційних систем митного брокера при здійсненні митних процедур;

- вироблення конкретних пропозицій та рекомендацій, спрямованих на подальше вдосконалення інформаційних систем митної посередницької діяльності в умовах переходу до "електронного митного декларування".

Відповідно до поставленої мети та з урахуванням специфіки й обєкта дослідження використовувалися наступні методи: порівняльно-правовий, системно-структурний, формально-догматичний.

Інформаційною базою випускної роботи бакалавра були фінансово-господарські та митні документи митного брокера ТОВ "Агрос-КНК" (м. Хмельницький) за 2007 - 2010 рр.

Практична цінність отриманих результатів дослідження випускної роботи бакалавра є констатація на прикладі реального митного брокера закінчення життєвого циклу малих підприємств-митних посередників та початок активної фази життєвого циклу сучасних високоавтоматизованих підприємств митного посередництва з розвинутою внутрішньою корпоративною мережею та її інтеграцією з державною мережею Держмитслужби України в питаннях "електронного митного декларування" та державного інформаційного контролю за зовнішньоекономічною діяльністю "електронних декларантів".

Делись добром ;)