Державне регулювання експорту залізної руди

курсовая работа

1. Аналіз законодавчої бази з питань переміщення залізної руди через митний кордон України

Основним законом, яким визначено загальні принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності є Закон України «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть», який Верховна Рада України прийняла 16.04.1991 [1].

Так, згідно з ним зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть - це дiяльнiсть субєктiв господарської дiяльностi України та iноземних субєктiв господарської дiяльностi, побудована на взаємовiдносинах мiж ними, що має мiсце як на територiї України, так i за її межами.

Статтею 2 Закону визначено 6 принципів зовнiшньоекономiчної дiяльностi:

А) Принцип суверенiтету народу України у здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi полягає у:

- виключному правi народу України самостiйно та незалежно здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть на територiї України, керуючись законами, що дiють на територiї України;

- обовязку України неухильно виконувати всi договори i зобовязання України в галузi мiжнародних економiчних вiдносин;

Б) Принцип свободи зовнiшньоекономiчного пiдприємництва полягає у:

- правi субєктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi добровiльно вступати у зовнiшньоекономiчнi звязки;

- правi субєктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати її в будь-яких формах, якi прямо не забороненi чинними законами України;

- обовязку додержувати при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi порядку, встановленого законами України;

- виключному правi власностi субєктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на всi одержанi ними результати зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

В) Принцип юридичної рiвностi i недискримiнацiї полягає у:

- рiвностi перед законом всiх субєктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, незалежно вiд форм власностi, в тому числi держави, при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

- заборонi будь-яких, крiм передбачених цим Законом, дiй держави, результатом яких є обмеження прав i дискримiнацiя субєктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також iноземних субєктiв господарської дiяльностi за формами власностi, мiсцем розташування та iншими ознаками;

- неприпустимостi обмежувальної дiяльностi з боку будь-яких її субєктiв, крiм випадкiв, передбачених цим Законом;

Г) Принцип верховенства закону полягає у:

- регулюваннi зовнiшньоекономiчної дiяльностi тiльки законами України;

- заборонi застосування пiдзаконних актiв та актiв управлiння мiсцевих органiв, що у будь-який спосiб створюють для субєктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi умови менш сприятливi, нiж тi, якi встановленi законами України;

Ґ) Принцип захисту iнтересiв субєктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi полягає у тому, що Україна як держава:

- забезпечує рiвний захист iнтересiв всiх субєктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних субєктiв господарської дiяльностi на її територiї згiдно з законами України;

- здiйснює рiвний захист всiх субєктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України за межами України згiдно з нормами мiжнародного права;

- здiйснює захист державних iнтересiв України як на її територiї, так i за її межами лише вiдповiдно до законiв України, умов пiдписаних нею мiжнародних договорiв та норм мiжнародного права;

Д) Принцип еквiвалентностi обмiну, неприпустимостi демпiнгу при ввезеннi та вивезеннi товарiв [1].

Згідно зі статтею 7 цього Закону України регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi здiйснюється за допомогою:

- законiв України;

- передбачених в законах України актiв тарифного i нетарифного регулювання, якi видаються державними органами України в межах їх компетенцiї;

- економiчних заходiв оперативного регулювання (валютно-фiнансового, кредитного та iншого) в межах законiв України;

- рiшень недержавних органiв управлiння економiкою, якi приймаються за їх статутними документами в межах законiв України;

- угод, що укладаються мiж субєктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi i якi не суперечать законам України [1].

Забороняється регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi прямо не передбаченими у цiй частинi актами i дiями державних i недержавних органiв.

Тепер проаналізуємо законодавство, яким регламентовано порядок переміщення через митний кордон України товару «агломерована залізна руда» в режимі експорту.

Так, згідно з Митним кодексом України Експорт (остаточне вивезення) - це митний режим, вiдповiдно до якого українськi товари випускаються для вiльного обiгу за межами митної територiї України без зобовязань щодо їх зворотного ввезення.

Статтею 75 Митного кодексу України визначено обовязки особи, на яку покладається дотримання вимог митного режиму:

1) подати митному органу, що здiйснює випуск товарiв у митному режимi експорту, документи на такi товари;

2) сплатити митнi платежi, якими вiдповiдно до закону обкладаються товари пiд час вивезення за межi митної територiї України у митному режимi експорту;

3) виконати вимоги щодо застосування передбачених законом заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

4) у випадках, встановлених законодавством, подати митному органу дозвiл на проведення зовнiшньоекономiчної операцiї з вивезення товарiв у третю країну (реекспорт) [2]. (дану вимогу ми не розглядаємо, так як екпортна поставка має кінцевого отримувача)

Розглянемо дані вимоги більш детально.

Подання митному органу, що здійснює випуск товарів, документів на товар «агломерована залізна руда»

Відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України митний контроль - це сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своїх повноважень з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку [2].

Перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю наведено у ст. 335 Митного кодексу України. Згідно з нею, разом з митною декларацією митному органу подаються рахунок або інший документ, який визначає вартість товару, та, у випадках, встановлених цим Кодексом, декларація митної вартості. У встановленому цим Кодексом порядку в митній декларації декларантом або уповноваженою ним особою зазначаються відомості про:

1) документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію;

2) зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами;

3) транспортні (перевізні) документи;

4) комерційні документи, наявні у особи, яка подає декларацію;

5) у разі необхідності - документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

6) документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у звязку із застосуванням захисних, антидемпінгових та компенсаційних заходів (за наявності таких обмежень);

7) у випадках, передбачених цим Кодексом, - документи, що підтверджують країну походження товару;

8) у разі необхідності - документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів;

9) у разі необхідності - документи, що підтверджують право на пільги із сплати митних платежів, на застосування повного чи часткового звільнення від сплати митних платежів відповідно до обраного митного режиму;

10) у разі необхідності - документи, що підтверджують зміну термінів сплати митних платежів;

11) у разі необхідності - документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів та обраний метод її визначення відповідно до статті 53 цього Кодексу [2].

Таким чином, при вивезенні товару «агломерована залізна руда» у режимі експорту, декларант повинен подати митному органу:

1) Картку обліку особи, яка здійснює операції з товарами;

2) Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу, стороною якого є виробник товарів, що декларуються, та подання якого для митного оформлення не супроводжується поданням повязаних з ним посередницьких (зовнішньоекономічних та/або внутрішніх) договорів тощо;

3) Довiдку про проведення декларування валютних цiнностей, доходiв та майна, що належать резиденту України i знаходяться за її межами (про вiдсутнiсть за межами України валютних цiнностей та майна) (ДПА України);

4) Міжнародну автомобільну накладну (CMR) тощо;

5) Книжку МДП (Carnet TIR);

6) Документ, що підтверджує вартість перевезення товару;

7) Рахунок-фактуру (інвойс);

8) Інформація про позитивні результати здійснення радіологічного контролю товару (для товарів і транспортних засобів, що не підлягають екологічному контролю) (наявність на товаросупровідних документах відбитку штампу "Радіологічний контроль ввіз/вивіз дозволено").

Далі проаналізуємо порядок використання та подання митному органу наведених вище документів:

1) Порядок облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами та порядок заповнення граф картки облiку особи, яка здiйснює операцiї з товарами затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 634 [3].

2) Законом України від 16.04.1991 № 959-XII «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» визначено основний документ на підставі якого здійснюється зовнішньоекономічна операція. Це зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) - матерiально оформлена угода двох або бiльше субєктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв, спрямована на встановлення, змiну або припинення їх взаємних прав та обовязкiв у зовнiшньоекономiчнiй діяльності [1].

Його форму із переліком обовязкових реквізитів наведено у Положенні про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), затвердженому наказом Міністерства економіки та з питань європеської інтеграції України від 06.09.2001 № 201[4].

3) Довідка про проведення декларування валютних цінностей підтверджує відсутність незаконного находження валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами.

Декларування валютних цiнностей, доходiв та майна здiйснюється субєктами пiдприємницької дiяльностi за формою, завтердженою наказом Міністерства фінансів України від 25.12.1995 № 207 в регiональних вiддiленнях Нацiонального банку України та в державних податкових iнспекцiях за мiсцем знаходження субєктiв пiдприємницької діяльності [5].

4) Порядок використання Міжнародної автомобільної накладної (CMR) визначено Міждержавною угодою від 19.05.1956 "Конвенція про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах (КДПВ)". Зокрема, сфера дії Конвенції: «Настоящая Конвенция применяется ко всякому договору дорожной перевозки грузов за вознаграждение посредством транспортных средств, когда место погрузки груза и место доставки груза, указанные в контракте, находятся на территории двух различных стран, из которых по крайней мере одна является участницей Конвенции. Применение Конвенции не зависит от местожительства и национальности заключающих договор сторон.» [6].

5) Порядок переміщення із застосуванням книжки МДП та предявлення її митному органу визначено Міждержавною угодою від 14.11.1975 "Митна конвенцiя про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiя МДП)" та Порядком реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, затвердженим наказом Держмитслужби України від 21.11.2011 № 755. Зокрема, зазначеними вище нормативними актами визначено, що дія Конвенції МДП поширюється на перевезення товарів, які виконуються без проміжного перевантаження останніх, з митниці відправлення в митницю призначення транспортними засобами, зчепами дорожніх транспортних засобів або в контейнерах з перетином одного чи декількох кордонів за умови, що все МДП чи його частина від початку й до кінця здійснюється автомобільним транспортом [7,8].

6, 7) Документи, що підтверджують витрати на доставку товарів застосовуються в комерційній практиці для оформлення відповідних угод та викорстовуються декларантами для визначення митної вартостi товарів.

В якості таких документів можуть використовуватися:

- документ, що визначає вiдносини сторiн в угодi по наданню послуг по доставцi товарiв вiд мiсця вiдправлення до мiсця призначення;

- рахунок-фактура вiд виконавця угоди доставки, що мiстить реквiзити сторiн, суму та умови платежу, а також предмет платежу;

- банкiвськi платiжнi документи, що пiдтверджують факт сплати послуг по доставцi у вiдповiдностi до виставленого рахунку-фактури.

Рахунок-фактура (invoicе, rechnung) - документ, який супроводжує переміщувані через митний кордон України товари й інші предмети, вказує їх вартість та дозволяє їх ідентифікувати.

Використовуються для здійснення взаєморозрахунків сторін - контрагентів угоди.

Є основним документом, на підставі якого декларант визначає митну вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Згідно з частиною 11 статті 52 Митного кодексу України заявлення митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України в режимах, вiдмiнних вiд режиму iмпорту, здiйснюється при декларуваннi цих товарiв шляхом заявлення в митнiй декларацiї вiдомостей про числове значення їх митної вартостi та про документи, що його підтверджують [2].

Таким чином, витрати на доставку товару та його вартість мають бути підтверджені відповідними документами та заявлені безпосередньо у митній декларації. Тобто, в даному випадку декларація митної вартості не подається.

8) Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08.09.1999 № 204 затверджено Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць. Згідно з п. 5.2 даного Положення екологічний контроль вантажів передбачає два послідовних етапи контролю:

- перевірка товаросупровідних документів на вантажі, які перетинають кордон;

- безпосередній екологічний контроль вантажів [9].

Зокрема, при експорті товару «агломерована залізна руда» відповідно до п. 5.3 Положення перевірці підлягають наступні документи:

1) Міжнародна товаротранспортна накладна (CMR).

2) Контракт (тільки у випадку здійснення екологічного контролю в зоні діяльності регіональних митниць і митниць).

3) Рахунок фактура (invoice, account, final invoice, Rechnung тощо).

У подальшому Держекоінспектором на товарно-транспортних та товарно-супровідних документах проставляється відповідний штамп, що засвідчує факт здійснення контролю.

Наявнiсть штампу "Екологiчний контроль" на товаросупровiдних документах свiдчить про проведення радiологiчного контролю

Сплата митних платежів, якими відповідно до законів України обкладаються товари

Законодавством України визначено, що товар «агломерована залізна руда» при заявленні в митному режимі експорту не підлягає тарифним заходам регулювання, тобто, при вивезенні з митної території вказаного товару митні платежі не сплачуються.

Виконання встановлених відповідно до закону вимог щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності при вивезенні з митної території України агломерованої залізної руди.

Ураховуючи викладені вище вимоги щодо подання митному органу документів, необхідних для вивезення товару «агломерована залізна руда», законодавством України визначено наступні нетарифні заходи регулювання зовнішньоекономічної діяльності при вивезенні з митної території України агломерованої залізної руди:

Радіологічний контроль.

Таким чином, після виконання зазначеної вище вимоги можна розглядати питання щодо надання дозволу на вивезення з митної території України товару «агломерована залізна руда».

Делись добром ;)